,
Tìm kiếm:      
  Chiến lược phát triển trường

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TC CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

——————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

———————————

Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2011

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TC CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, ĐỊNH HƯỚNG 2020

PHẦN I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

Trường TC Công thương Hà Nội được thành lập tháng 01/2003

Qua gần 10 năm phát triển và trưởng thành Nhà trường đã đào tạo hàng ngàn học sinh ra trường và hiện đang công tác trong nhiều ngành nghề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong cả nước.

Trong năm học 2010 – 2011 nhà trường đào tạo 7 ngành bao gồm: Ngành Công nghệ Thông tin, Tài chính – Ngân hàng, Tài chính Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Quản lý đô thị, Xây dựng dân dụng & Công nghiệp và Công nghệ Môi trường.

Ngoài ra nhà trường còn liên kết với các Trường Cao đẳng, Đại học để đào tạo bậc Cao đẳng, Đại học.

Quy mô đào tạo trong năm học 2010 – 2011 gồm 3000 học sinh, sinh viên. Nhà trường có 20 giáo viên cơ hữu, 100% có trình độ từ Đại học trở lên và gần 30 giáo viên thỉnh giảng hiện là giảng viên các Trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học tại Hà Nội.

Nhà trường có đầy đủ các phòng học lý thuyết và thực hành phục vụ cho công tác đào tạo.

Trường hiện đang làm các thủ tục đất đai để xây dựng Trường tại xã Đại Áng - huyện Thanh Trì – Hà Nội. Giai đoạn 1 là 2,5 ha, giai đoạn 2 mở rộng thêm 4 ha.

PHẦN II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, ĐỊNH HƯỚNG 2020.

I. Cơ sở xây dựng chiến lược

1. Bối cảnh kinh tế xã hội và các chính sách liên quan đến nhà trường

1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội

- Nước ta tiếp tục quá trình CNH, HĐH đến năm 2020 trở thành nước Công nghiệp nhằm thay thế hoàn toàn nền sản xuất thủ công bằng nền sản xuất dựa trên cơ khí và cơ điện tử. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng công Công nghiệp và dịch vụ.

Chủ động tích cực hội nhập Quốc tế và đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) tạo thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Trong đó có thị trường sức lao động cÇn sù ®ãng gãp to lín của GD-ĐT.

1.2. Bối cảnh Ngành GD – ĐT

Ngành Giáo dục Đào tạo thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2011 – 2020 với các mục tiêu:

Trong vòng 10 năm tới phấn đấu đưa nền Giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng lạc hậu so với các nước trong khu vực, trở thành một nền giáo dục tiên tiến, khoa học, dân tộc đại chúng, làm nền tảng cho sự phát triển CNH, HĐH và phát triển bền vững Đất nước, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hướng tới một XH học tập, có khả năng hội nhập quốc tế. Nền GD này phải đào tạo được những con người Việt Nam có năng lực tư duy độc lập và sáng tạo, có khả năng thích ứng, hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề, có năng lực nghề nghiệp, có thể lực tốt, có bản lĩnh, trung thực, ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm công dân, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH.

1.3. Các Nghị quyết, Văn bản, chính sách liên quan đến sự phát triển nhà trường giai đoạn 2011 – 2020

- Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ XI

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 15

- Luật Giáo dục của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam số: 38/2005/QH11 ngày 18/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục của Quốc hội khoá XII, kỳ hợp thứ 6 (Số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009).

- Chiến lược phát triển giáo dục 2000 – 2010 ban hành theo Quyết định số: 201/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số: 121/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phê duyệt quy hoạch mạng lưới các Trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020.

- Đề án đổi mới Giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều lệ Trường TC Chuyên nghiệp được ban hành theo Quyết định số: 43/2008 QĐ – BGD&ĐT ngày 29/7/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Chiến lược phát triển Giáo dục – Đào tạo của Thành phố giai đoạn 2011 – 2020.

II. Mục tiêu chung

Xây dựng đội ngũ Cán bộ Quản lý, giảng viên, Cán bộ nghiệp vụ có trình độ luôn đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng ngành nghề đào tạo và quy mô đào tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo người học có kiến thức chuyên ngành vững, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo đạt chuẩn đầu ra theo từng cấp đào tạo, có tư duy sáng tạo đáp ứng với thị trường lao động, có khả năng học liên thông lên bậc cao hơn.

Phấn đấu trở thành Trường Cao đẳng, đào tạo đa cấp, đa ngành.

Về lâu dài trường cố gắng hội nhập đủ điều kiện, tiêu chuẩn để có thể phát triển thành một Trường Đại học.

III. Mục tiêu cụ thể

Để thực hiện được mục tiêu chung đã đề ra, nhà trường đặt mục tiêu cụ thể cho từng giai đoan như sau:

1. Giai đoạn 2011 - 2013

Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng đội ngũ giáo viên, đổi mới công tác tổ chức quản lý, phấn đấu trở thành Trường Cao đẳng, đào tạo đa cấp, đa ngành đáp ứng được nhu cầu của thực tế sản xuất và đời sống.

2. Giai đoạn 2014 – 2015

Hoàn thành cơ bản việc xây dựng trường sở tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ra sức củng cố về mọi mặt phấn đấu trở thành một trong các Trường Cao đẳng có năng lực đào tạo tốt, có chất lượng và hiệu quả trong đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH Đất nước.

Trong đó có tối thiểu 3 lớp (bậc Trung cấp) đào tạo chất lượng cao, (Ngành Công nghệ Thông tin, Kế toán Tài chính, Tài chính – Ngân hàng mỗi ngành 1 lớp). Bậc Cao đẳng đào tạo theo Tín chỉ.

3. Định hướng 2020

Trở thành một trong các Trường Cao đẳng trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phát triển thành Trường Đại học.

IV. Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Phát triển ngành nghề mới

- Đến năm 2015 bậc đào tạo Trung cấp mở thêm các ngành:

+ Điện công nghiệp và dân dụng

+ Điện tử - Viễn thông

- Dự án nâng cấp Trường Cao đẳng đào tạo bậc Cao đẳng gồm các ngành: Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh, TC Ngân hàng và Công nghệ Xây dựng.

Đến năm 2015 mở thêm các ngành:

+ Hệ thống điện

+ Điện tử viễn thông

- Phát triển hệ đào tạo nghề: Điện CN và dân dụng, kỹ thuật xây dựng.

2. Phát triển quy mô đào tạo

- Đến năm 2012: 3000 – 3500 HS-SV

(Trong đó khoảng 1500 SV liên kết)

- Đến năm 2015: 4500 – 5000 HS-SV

(Trong đó khoảng 1000 SV liên kết)

Định hướng:

- Đến năm 2020: 8000 – 10000 HS-SV

Bình quân mỗi năm tăng 12 – 15%

Trong thời gian Trường chưa nâng cấp thành Trường Cao đẳng thì tăng cường liên kết với các Trường Cao đẳng để mở các lớp đào tạo bậc Cao đẳng, tạo điều kiện cho giáo viên của Trường được tham gia giảng dạy. Liên kết với các Trường Đại học mở các lớp Đại học hệ chính quy và hệ VLVH.

Khi trường đã được nâng cấp thành Trường Cao đẳng giảm mức độ liên kết với các Trường Cao đẳng, chỉ liên kết đào tạo bậc Cao đẳng những ngành mà Trường chưa mở, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đối với các ngành học của Trường và liên kết với các trường Đại học để đào tạo bậc Đại học, với mục đích cho giáo viên Nhà trường tiếp cận với chương trình giáo dục Đại học. Ưu tiên tăng nhanh quy mô những ngành đào tạo truyền thống có uy tín và xã hội đang cần như ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán.

3. Phát triển đội ngũ Cán bộ, giáo viên.

Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch Cán bộ giai đoạn 2006 – 2010 và 2010 – 2020 đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng theo hướng đạt trình độ chuẩn, trẻ hoá, có tính kế thừa bền vững, ưu tiên bổ sung, đào tạo kịp thời đội ngũ giáo viên cơ hữu, tích cực thực hiện Đề án đào tạo giáo viên có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Đến năm 2015 có ít nhất 40 giáo viên cơ hữu, trong đó 40% có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

4. Phát triển về Cơ sở vật chất

- Trong năm 2011 giải quyết xong các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng.

- Từ 2012 – 2013: Xây dựng phòng học, phòng thực hành, nhà làm việc tại cơ sở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.

- Từ 2014 – 2015: Xây dựng cơ bản đủ các phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy và học, đủ phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu của chương trình giáo dục, đủ phòng làm việc cho Cán bộ, giáo viên và nhân viên cơ hữu, có Ký túc xá cho học sinh – sinh viên ở . Đảm bảo diện tích Khu Thể dục thể thao theo quy định, đủ trang thiết bị và đảm bảo cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, TDTT.

V. Các biện pháp chủ yếu để thực hiện chiến lược

1. Tập trung giải quyết nguồn lực tài chính cho đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Trên cơ sở:

- Đóng góp của các thành viên HĐQT, Cán bộ, giáo viên.

- Huy động nguồn tài trợ, đóng góp các Công ty, xí nghiệp

- Vốn vay từ nhiều nguồn.

- Học phí của người học…

Đảm bảo nguồn vốn để xây dựng Trường theo đúng tiến độ

2. Khảo sát nhu cầu của thực tế, sản xuất và đời sống.

Để mở thêm 2 ngành bậc TCCN, 2 ngành bậc Cao đẳng

- Tìm hiểu nhu cầu về số lượng

- Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo.

- Chuẩn bị đội ngũ, cơ sở thực hành, thực tập…

3. Đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo.

- Hoàn thiện thủ tục đất đai, lập dự án xây dựng giai đoạn 1 trên diện tích 2,5ha.

- Tiến hành xây dựng khu làm việc lớp học theo quy mô đào tạo

- Xây dựng các phòng thực hành.

+ Thêm 01 phòng máy tính

+ Xưởng thực hành Công nghệ xây dựng (Beton cốt thép, điện, nước, nề,…)

+ 01 phòng học tiếng (40 Cabin)

+ Phòng thực hành Điện CN và dân dụng

+ Phòng thực hành Điện tử viễn thông

- Đầu tư trang thiết bị dạy và học hiện đại

- Nối mạng máy tính đáp ứng nhu cầu người học tạo điều kiện họ tiếp cận với CNTT.

4. Bồi dưỡng nâng cao năng lực của Cán bộ, giáo viên.

- Phân loại các đối tượng, đề ra các yêu cầu cần bồi dưỡng

- Liên hệ với Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GDCN để cử Cán bộ, giáo viên tham gia các lớp học.

- Mở các lớp tại Trường

- Có cơ chế, chính sách vừa khuyến khích vừa bắt buộc với giảng viên học Cao học và NCS.

- Chú trọng việc bồi dưỡng lẫn nhau về nghiệp vụ, chuyên môn, phương pháp sư phạm và kinh nghiệm công tác.

- Tuyển thêm Cán bộ, giáo viên có trình độ, đạt định mức quy định về tỷ lệ HS-SV/GV trong các nhóm nghề đào tạo. Đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ giáo viên theo quy định, có trình độ ngoại ngữ, Tin học đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH.

5. Cải tiến Chương trình, nội dung đào tạo, đẩy mạnh biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ cho việc học tập của HS-SV.

- Khảo sát thực tế tại các cơ quan, xí nghiệp…

- Xây dựng chế độ đãi ngộ cho việc biên soạn giáo trình, tài liệu để khuyến khích động viên giáo viên tham gia.

Đến 2015 có ít nhất 60% số học phần đang đào tạo có giáo trình

- Thực hiện kiểm định các chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Từng bước xây dựng chương trình giáo dục Đại học cho các ngành đã được đào tạo bậc Cao đẳng.

6. Xây dựng thư viện đạt chuẩn, tiến tới xây dựng thư viện điện tử

- Bổ sung các sách cho thư viện đặc biệt các tài liệu chuyên ngành.

Đến năm 2015 Thư viên có ít nhất 3000 cuốn sách đủ các chủng loại phục vụ cho công tác đào tạo.

- Từng bước xây dựng thư viện điện tử

7. Ứng dụng KHCN, đẩy mạnh NCKH và HTQT

- Ứng dụng KHCN vào nhà trường, đặc biệt ứng dụng CNTT, phương tiện hiện đại vào dạy học.

- Xây dựng hệ thống quản lý theo hướng “Tin học hoá quản lý”

- Đẩy mạnh công tác NCKH nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội. Đến năm 2015 có ít nhất 4 đề tài cấp Trường, 2 đề tài cấp Sở.

- Mở rộng hợp tác đào tạo với các Trường trong khu vực. Trước hết quan tâm hợp tác với các Trường Cao đẳng, Đại học của Trung Quốc, Thái Lan, Singapor.

- Có chế độ ưu đãi đặc biệt đối với những sinh viên và giảng viên hướng dẫn viên có những công trình khoa học, có tính ứng dụng cao đem lại lợi ích thiết thực.

8. Cải tiến công tác tổ chức, quản lý.

- Củng cố bộ máy theo đúng chức năng

- Lấy công nghệ thông tin làm phương tiện quản lý.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường được cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm, những nhiệm vụ này được quán triệt đến từng đơn vị và Cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn Trường.

Trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ của Nhà trường các đơn vị có các biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hằng năm tổ chức hội nghị tổng kết năm học, đánh giá kết quả thực hiện.

Trên cơ sở đó xác định, điều chỉnh mục tiêu trong năm học tiếp theo cho phù hợp với thực tiễn.

Đến năm 2015 sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 2015 – 2020.

PHẦN III. KẾT LUẬN

Chiến lược phát triển Trường TC Công thương Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015, định hướng 2020 có vai trò quyết định sự phát triển bền vững của Nhà trường nhằm xây dựng Trường trở thành Trường Cao đẳng đào tạo đa ngành, đa cấp, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và dịch vụ có uy tín nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao cho thành phố Hà Nội và các Khu Công nghiệp, các lĩnh vực khác trong cả nước. Sau năm 2020 sẽ trở thành Trường Đại học có uy tín trong nước và trong khu vực.

Từ này đến năm 2015, Nhà trường tập trung vào việc mở rộng quy mô đào tạo, cải chương trình và nội dung đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng, tăng cường đội ngũ giảng viên…

Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để nâng cấp thành Trường Cao đẳng trong thời gian sớm nhất.

Với tinh thần vượt khó và sự quyết tâm của lãnh đạo, Cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi chiến lược đã đề ra để nhà trường hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình.

HIỆU TRƯỞNG

 
Tin mới nhất
Thông tin download
 
© 2008 - 2015 Bản quyền thuộc về Trường trung cấp Công Thương Hà Nội
Địa chỉ: 54A Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân tp.Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3.540.0926
Website: www.trungcapcongthuonghanoi.com